Regulamin Akademii - Supertrainer

Regulamin Akademii

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Stronami umowy sprzedaży zawartej poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.supertrainer.pl są:
  • Mariusz Habrzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA SUPERTRAINER, pod adresem wykonywania działalności w Wadowicach, przy ul. Klecza Dolna 27B, 34-124 Klecza Górna, NIP: 6272651720, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, telefon kontaktowy: 531 692 541 zwany dalej Sprzedającym oraz
  • każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zwana Użytkownikiem
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym  SUPERTRAINER.PL  jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.
§ 2. Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań .
 2. Wszelkie treści udostępniane na łamach Serwisu www.supertrainer.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Sprzedającego i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 3. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produktów nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
§ 3. Zasady realizacji zamówienia
 1. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. W przypadku podania danych nieprawidłowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty lub daty.
 2. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 4. W  przypadku odwołania szkolenia przez Akademię SuperTrainer, według wyboru Użytkownika, Akademia zwróci wpłaconą kwotę w całości w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia zmiany terminu na stronie internetowej lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie
§ 4. Zasady odstąpienia od umowy/reklamacje i zwroty
 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (tekst jednolity 2012, poz. 1225 z późn. zm.) Użytkownik, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, w przypadku zakupu produktu, którego częścią jest produkt audiowizualny, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu kosztów w ciągu 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Użytkownik musi skontaktować się ze Sprzedającym na adres e-mail: kontakt.supertrainer@gmail.com oraz podać powód odstąpienia lub złożenia reklamacji.
 5. Od momentu otrzymania e-maila, Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszenie w ciągu 14 dni roboczych.
§ 5. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Akademia SuperTrainer nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Akademią SuperTrainer.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, jak również zasad zakupu produktów opisanych na stronie internetowej Serwisu. Zmiany te nie obowiązują transakcji, w których zamówienia zostały złożone przed opublikowaniem zmian na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Niniejszy regulamin jest chroniony prawem autorskim. Zabronione jest jego kopiowanie w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Zostań trenerem
Poradnik krok po kroku jak pozyskiwać klientów w branży treningów personalnych
Wpisz swój email poniżej i odbierz poradnik za darmo